SPD质量风险等级评估

制造商名称:上海创湃机电设备有限公司

所属类别 型号名称 主要参数说明
保护模式 Uc(V) Imax(kA) In(kA) Up(kV) Iimp(kA) Uoc(kV) 实验类别
第2级(一般风险)产品型号目录
电源 CPA-20/4P-385V L-PE/N-PE 385 20 10 1.3 / / T2
CPA-20/2P-385V L-PE/N-PE 385 20 10 1.3 / / T2
CPA-40/4P-385V L-PE/N-PE 385 40 20 1.5 / / T2
CPA-40/2P-385V L-PE/N-PE 385 40 20 1.5 / / T2
CPA-80/4P-385V L-PE/N-PE 385 80 40 2.5 / / T2
CPA-80/2P-385V L-PE/N-PE 385 80 40 2.5 / / T2
返回列表

友情链接