SPD质量风险等级评估

制造商名称:上海电科臻和智能科技有限公司(含第1级(低风险)产品型号)

所属类别 型号名称 主要参数说明
保护模式 Uc(V) Imax(kA) In(kA) Up(kV) Iimp(kA) Uoc(kV) 实验类别
第1级(低风险)产品型号目录
电源 GPU1-C40/385/1P L-PE 385 40 20 1.6 / / T2
GPU1-C40/385/2P L/N-PE 385 40 20 1.6 / / T2
GPU1-C40/385/3P L-PE 385 40 20 1.6 / / T2
GPU1-C40/385/4P L/N-PE 385 40 20 1.6 / / T2
GPU1-C40/385/1P+N L-N 385 40 20 1.6 / / T2
GPU1-C40/385/1P+N N-PE 260 40 20 1.2 / / T2
GPU1-C40/385/3P+N L-N 385 40 20 1.6 / / T2
GPU1-C40/385/3P+N N-PE 260 40 20 1.2 / / T2
GPU1-C80/385/1P L-PE 385 80 40 2.2 / / T2
GPU1-C80/385/2P L/N-PE 385 80 40 2.2 / / T2
GPU1-C80/385/3P L-PE 385 80 40 2.2 / / T2
GPU1-C80/385/4P L/N-PE 385 80 40 2.2 / / T2
GPU1-C80/385/1P+N L-N 385 80 40 2.2 / / T2
GPU1-C80/385/1P+N N-PE 260 80 40 2 / / T2
GPU1-C80/385/3P+N L-N 385 40 20 1.6 / / T2
GPU1-C80/385/3P+N N-PE 260 80 40 2 / / T2
GPU1-B25/385/1P Y L-PE 385 120 25 1.8 25 T1&T2
GPU1-B25/385/2P Y L/N-PE 385 120 25 1.8 25 T1&T2
GPU1-B25/385/3P Y L-PE 385 120 25 1.8 25 T1&T2
GPU1-B25/385/4P Y L/N-PE 385 120 25 1.8 25 T1&T2
GPU1-B25/385/1P L-PE 385 120 25 1.8 25 T1&T2
GPU1-B25/385/2P L/N-PE 385 120 25 1.8 25 T1&T2
GPU1-B25/385/3P L-PE 385 120 25 1.8 25 T1&T2
GPU1-B25/385/4P L/N-PE 385 120 25 1.8 25 T1&T2
GP-BPZ-C40/385/1P L-PE 385 40 20 1.8 / T2
GP-BPZ-C40/385/2P L/N-PE 385 40 20 1.8 / T2
GP-BPZ-C40/385/3P L-PE 385 40 20 1.8 / T2
GP-BPZ-C40/385/4P L/N-PE 385 40 20 1.8 / T2
GP-BPZ-C80/385/1P L-PE 385 65 40 2.2 / T2
GP-BPZ-C80/385/2P L/N-PE 385 65 40 2.2 / T2
GP-BPZ-C80/385/3P L-PE 385 65 40 2.2 / T2
GP-BPZ-C80/385/4P L/N-PE 385 65 40 2.2 / T2
返回列表

友情链接