SPD质量风险等级评估

制造商名称:上海秦朗自动化科技有限公司(含第1级(低风险)产品型号)

所属类别 型号名称 主要参数说明
保护模式 Uc(V) Imax(kA) In(kA) Up(kV) Iimp(kA) Uoc(kV) 实验类别
第1级(低风险)产品型号目录
电源 WMD40-385-1P L-PE 385 40 20 1.5 / / T2
WMD40-385-2P L-PE/N-PE 385 40 20 1.5 / / T2
WMD40-385-3P L-PE 385 40 20 1.5 / / T2
WMD40-385-4P L-PE/N-PE 385 40 20 1.5 / / T2
WMD65-385-1P L-PE 385 80 40 2.5 / / T2
WMD65-385-2P L-PE/N-PE 385 80 40 2.5 / / T2
WMD65-385-3P L-PE 385 80 40 2.5 / / T2
WMD65-385-4P L-PE/N-PE 385 80 40 2.5 / / T2
WMD40-385-1P L-PE 385 40 20 1.5 / / T2
WMD40-385-2P L-PE/N-PE 385 40 20 1.5 / / T2
WMD40-385-3P L-PE 385 40 20 1.5 / / T2
WMD40-385-4P L-PE/N-PE 385 40 20 1.5 / / T2
WMD65-385-1P L-PE 385 80 40 2.5 / / T2
WMD65-385-2P L-PE/N-PE 385 80 40 2.5 / / T2
WMD65-385-3P L-PE 385 80 40 2.5 / / T2
WMD65-385-4P L-PE/N-PE 385 80 40 2.5 / / T2
WMD100-385-1P L-PE 385 120 50 2.5 / / T2
WMD100-385-2P L-PE/N-PE 385 120 50 2.5 / / T2
WMD100-385-3P L-PE 385 120 50 2.5 / / T2
WMD100-385-4P L-PE/N-PE 385 120 50 2.5 / / T2
第2级(一般风险)产品型号目录
电源 WMD-B25-1P-385V L-PE 385 / / 2.0 25 / T1
WMD-B25-2P-385V L/N-PE 385 / / 2.0 25 / T1
WMD-B25-3P-385V L-PE 385 / / 2.0 25 / T1
WMD-B25-4P-385V L/N-PE 385 / / 2.0 25 / T1
返回列表

友情链接