SPD质量风险等级评估

制造商名称:浙江五荣电子有限公司(含第1级(低风险)产品型号)

所属类别 型号名称 主要参数说明
保护模式 Uc(V) Imax(kA) In(kA) Up(kV) Iimp(kA) Uoc(kV) 实验类别
第1级(低风险)产品型号目录
电源 WR-D20/385V/1P L-PE 385 20 10 1.5 / / T2
WR-D20/385V/2P L-PE/N-PE 385 20 10 1.5 / / T2
WR-D20/385V/3P L-PE 385 20 10 1.5 / / T2
WR-D20/385V/4P L-PE/N-PE 385 20 10 1.5 / / T2
WR-C40/385V/1P L-PE 385 40 20 1.8 / / T2
WR-C40/385V/2P L-PE/N-PE 385 40 20 1.8 / / T2
WR-C40/385V/3P L-PE 385 40 20 1.8 / / T2
WR-C40/385V/4P L-PE/N-PE 385 40 20 1.8 / / T2
WR-B80/385V/1P L-PE 385 80 40 2.4 / / T2
WR-B80/385V/2P L-PE/N-PE 385 80 40 2.4 / / T2
WR-B80/385V/3P L-PE 385 80 40 2.4 / / T2
WR-B80/385V/4P L-PE/N-PE 385 80 40 2.4 / / T2
WR-A15/385V/1P L-PE 385 / 15 2.3 15 / T1
WR-A15/385V/2P L-PE/N-PE 385 / 15 2.3 15 / T1
WR-A15/385V/3P L-PE 385 / 15 2.3 15 / T1
WR-A15/385V/4P L-PE/N-PE 385 / 15 2.3 15 / T1
返回列表

友情链接